Frank Diana

“Convergerende ontwikkelingen: De voorspellende waarde van het verleden”

Onze geschiedenis is volgens Frank Diana, Managing Partner and Principal Futurist bij Tata Consultancy Services (TCS), een belangrijke bron voor het begrijpen van hedendaagse ontwikkelingen. Een goede kijk op het verleden maakt het bovendien mogelijk om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien. “De huidige periode is in veel opzichten overeenkomstig met de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw”, stelt Diana met oog op geopolitieke, technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Woorden die klinken als een waarschuwing en tegelijk oproepen tot actie. Zeker voor technologieleiders, die zelf tot zekere hoogte invloed uitoefenen op grootscheepse veranderingen, is een open oog voor de samenhang van actuele gebeurtenissen en terugkerende patronen onontbeerlijk. Tijdens CIODAY2023 neemt de Amerikaanse futurist de Nederlandse techcommunity mee in zijn werk en gedachtengoed.

Hoe de exacte toekomst eruit gaat zien is volgens Diana lastig te zeggen, maar je kunt naar zijn mening maar beter klaar zijn voor grote omwentelingen. “The further back you can look, the further forward you are likely to see”, citeert hij de Brise staatsman, strateeg en schrijver Winston Churchill. In andere woorden: goed terugblikken helpt bij het voortvarender opnieuw bedenken van de toekomst. Dat betekent soms dat je open staat voor voortschrijdende inzichten en een minder rigide houding kiest ten aanzien van ooit aangeleerde, maar inmiddels achterhaalde opvattingen en gedrag.

Frank Diana spreekt ten aanzien van aanstaande verschuivingen in termen van ‘convergenties’, oftewel het samenkomen van ontwikkelingen uit uiteenlopende hoeken van economie, technologie en samenleving. Vaak is zo’n bundeling een voorbode of een waarschuwing voor een verandering van orde. Op basis van een uitgebreide verzameling en rubricering van gebeurtenissen in het verleden – die hij tijdens zijn presentatie altijd onder de knop heeft – kan hij voor diverse sectoren als gezondheidszorg, transport, voeding, energie enzovoorts voorspellingen doen.

Op dezelfde manier brengt hij het verloop van ‘horizontale’ fenomenen, zoals AI en andere technologieën op basis van bekende en zich herhalende patronen in kaart. Als tipje van de sluier noemt hij zich ontwikkelende robots, waardoor AI niet langer via de prompt aangestuurd wordt, maar via gewone menselijke interactie. Ook voorziet hij een verregaande koppeling van AI aan onder meer virtual reality. Door alle beschikbare dots uit verleden en heden met elkaar te verbinden, kan hij door een focus op ‘katalysators en obstakels’ de contouren schetsen van een mogelijke toekomst.

Vooralsnog staan de wereld, samenlevingen, bedrijven en hun leiders voor grote uitdagingen. “Momenteel zie je net als in de 1920’s en 30’s toenemende polarisatie, een gebrek aan crisisbestendigheid, zware economische en sociale uitdagingen, het instorten van zich ontwikkelende landen, een verschuiving naar regionale bevoorradingsketens en de opkomst van de surveillance society.”

Frank Diana is een erkend futurist, spreker en auteur met meer dan 35 jaar ervaring in leiderschapsrollen in meerdere sectoren. Hij schrijft uitgebreid over de toekomst van technologie, de samenleving en het bedrijfsleven. Momenteel is hij Principal Futurist bij TCS en onderzoekt de impact van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, IoT en robotica op verschillende industrieën en maatschappelijke systemen.

Hij duikt ook in de implicaties van mondiale trends zoals klimaatverandering, veranderende demografische ontwikkelingen en geopolitieke verschuivingen. Tijdens zijn keynote tijdens CIODAY2023 op 21 november in Hilversum zal hij inzichten, perspectieven en aanbevelingen bieden voor organisaties en hun leiders die willen navigeren en bloeien in een steeds complexere en snel evoluerende wereld.

***

Converging developments: The predictive value of the past

According to Frank Diana, Managing Partner and Principal Futurist at Tata Consultancy Services (TCS), our history is an important source for understanding contemporary developments. A good view of the past also makes it possible to predict future developments. “The current period is in many ways similar to the 1920s and 1930s,” says Diana, with an eye to geopolitical, technological, economic and social developments.

Words that sound like a warning and at the same time call to action. Especially for technology leaders, who to a certain degree themselves exert influence on large-scale changes, an open eye for the coherence of current events and recurring patterns is essential. During CIODAY2023, the American futurist will introduce the Dutch tech community to his work and ideas.

According to Diana, it is difficult to say what the exact future will look like, but in his opinion you better be ready for major upheavals. “The further back you can look, the further forward you are likely to see,” he quotes the Brise statesman, strategist and writer Winston Churchill. In other words: looking back carefully helps you reimagine the future more energetically. This sometimes means that you are open to evolving insights and choose a less rigid attitude towards once learned, but now outdated views and behavior.

Frank Diana speaks of upcoming shifts in terms of ‘convergences’, or the coming together of developments from diverse corners of the economy, technology and society. Such a bundling is often a harbinger or a warning of a change in order. Based on an extensive collection and classification of past events – which he has at his disposal during his presentation – he can make predictions for various sectors such as healthcare, transport, food, energy, etc.

In the same way, he maps the course of ‘horizontal’ phenomena, such as AI and other technologies, based on known and repeating patterns. As a tip of the veil, he mentions developing robots, which means that AI is no longer controlled via the prompt, but via normal human interaction. He also foresees a far-reaching link between AI and virtual reality, among other things. By connecting all available dots from the past and present, he can sketch the contours of a possible future through a focus on ‘catalysts and obstacles’.

For the time being, the world, societies, companies and their leaders face major challenges. “Currently, as in the 1920s and 30s, you see increasing polarization, a lack of crisis resilience, severe economic and social challenges, the collapse of developing countries, a shift to regional supply chains and the rise of the surveillance society.”

Frank Diana is a recognized futurist, speaker, and author with over 35 years of experience in leadership roles across multiple industries. He writes extensively on the future of technology, society, and business. He is currently the Principal Futurist at TCS and explores the impact of emerging technologies such as artificial intelligence, blockchain, IoT, and robotics on various industries and societal systems.

He also delves into the implications of global trends such as climate change, shifting demographics, and geopolitical shifts. During his keynote at CIODAY2023 on November 21st in Hilversum he will provide insights, perspectives, and recommendations for organizations and their leaders seeking to navigate and thrive in an increasingly complex and rapidly evolving world.